Ogólne warunki transportu

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

§ 1 [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejsze ogólne warunki współpracy (zwane dalej: „OWW”) mają zastosowanie do wszystkich umów transportowych (przewozu) oraz jednorazowych zleceń transportowych (zwanych dalej: „Zleceniami” lub „Zleceniem”) zawieranych przez NICROMETAL S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Droga Starotoruńska 5 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420869, REGON: 871562746 NIP: 9562054187 (zwaną dalej: „Zleceniodawcą”) ze zleceniobiorcami (dalej jako: „Zleceniobiorca” lub łącznie „Zleceniobiorcy”) na podstawie których Zleceniobiorca na zlecenie Zleceniodawcy zobowiązuje się do przewozu towarów, surowców lub odpadów (dalej jako: „towar”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza granicami kraju, a Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.
 2. Do zleceń zastosowanie mają w odpowiednich przypadkach przepisy Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania z dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 69, poz. 352), Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, 1, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U z 2016 r. poz. 1742), a także w zależności od okoliczności zlecenia i rodzaju transportowanego ładunku także wszelkie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego lub międzynarodowego.
 3. OWW mogą być zaakceptowane przez Zleceniobiorcę jedynie bez zastrzeżeń.

§ 2 [Zasady przyjmowania oraz realizacji zleceń]

 1. Zleceniobiorca obowiązany jest do realizacji Zlecenia na zasadach określonych w dokumencie zlecenia, w OWW oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego lub międzynarodowego w przypadku transportu poza granicami kraju.
 2. W przypadku zawarcia Zlecenia w formie umowy przewozowej Zleceniobiorca obowiązany jest do przesłania pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Zleceniodawcy wskazany w § 1, pkt.1 OWW podpisanego egzemplarza Zlecenia w formie umowy przewozowej, do której zastosowanie znajdą niniejsze zapisy OWW.
 3. Zlecenie może być zaakceptowane przez Zleceniobiorcę jedynie bez zastrzeżeń, a jakiekolwiek zmiany do zlecenia (w tym jego uzupełnienia) wprowadzone przez Zleceniobiorcę nie będą znajdowały zastosowania i są uznawane za niewiążące, chyba że Zleceniodawca wyraźnie zaakceptuje zmiany wprowadzone przez Zleceniobiorcę.
 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania środków transportu, które są w pełni sprawne, mają odpowiednie wymiary, wagę oraz odpowiadają wymaganiom dla rodzaju przewożonego ładunku.
 5. Kierowcy wykonujący usługę w ramach Zlecenia obowiązani są do uczestniczenia w załadunku towaru oraz weryfikacji czy przewożony towar odpowiada warunkom zlecenia i nie jest uszkodzony bądź nie zawiera istotnych wad. Brak zastrzeżeń zgłoszonych przed rozpoczęciem transportu uznaje się za potwierdzenie braku uwag w powyższych kwestiach.
 6. Kierowca jest zobowiązany do zabezpieczenia towaru w pojeździe, na naczepie lub na przyczepie w taki sposób, by nie uległ on zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie transportu.
 7. W przypadku wykrycia niezgodności wskazanych w ust. 4 powyżej kierowca ma obowiązek odnotowania tego faktu w liście przewozowym CMR, karcie przekazania odpadów (KPO), karcie przekazania odpadów komunalnych (KPOK) lub innym dokumencie towarzyszącym ładunkowi.
 8. W przypadku stwierdzenia przez kierowcę/ przewoźnika nieprawidłowości podczas załadunku/ rozładunku skutkujących uszkodzeniem środka transportu, kierowca jest zobowiązany do zgłoszenia takiego przypadku do przedstawiciela odpowiedniego oddziału Zleceniodawcy oraz do spisania protokołu ze zdarzenia wraz z załączeniem do niego dokumentacji zdjęciowej.
 9. Zleceniobiorcę obowiązuje 24 godzinny czas wolny od opłat przy załadunku i rozładunku.
 10. W pozostałym zakresie Zleceniobiorcy przysługuje kara umowna w kwocie 100 EUR (transport międzynarodowy) lub 100 PLN (transport krajowy) za każde rozpoczęte 24 h przestoju.
 11. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za postoje na granicach państw, Urzędach Celnych oraz w dni ograniczonego poruszania się samochodów ciężarowych.
 12. Czas wykonania przewozu uwzględnia przestoje, o których mowa powyżej, a brak odebrania przesyłki przez odbiorcę przed upływem tego czasu nie jest uważany za przeszkodę w wydaniu przesyłki.
 13. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe rozmieszczenie towaru w celu uniknięcia przeważeń osiowych. Z chwilą przyjęcia towaru na środek transportu Zleceniobiorca podejmuje ryzyko i koszty powstałe na trasie przewozu w wyniku niewłaściwego rozmieszczenia ładunku i przekroczenia dopuszczalnego nacisku na oś.
 14. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za ładunek od momentu jego przyjęcia do wydania go odbiorcy, w tym również za opóźnienie. Zleceniobiorca nie ponosi opisanej wyżej odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, z przyczyn wynikających z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej.
 15. Przewóz może być wykonywany tylko i wyłącznie drogami klasy krajowej i międzynarodowej (oznaczonej jedno-, dwu- lub trzycyfrowo) z wyjątkiem dróg dojazdowych do miejsca dostarczenia towaru. Postój musi odbywać się na parkingach strzeżonych i/lub monitorowanych lub na terenie firm rozładunku lub załadunku.

§ 3. [Oświadczenia i ubezpieczenie]

 1. Zleceniobiorca obowiązany jest do posiadania w momencie przyjęcia zlecenia i w okresie jego realizacji ważnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w trakcie przewozu, obejmującą w szczególności utratę, ubytek, kradzież, rabunek, zaginięcie lub uszkodzenie powierzonych mu do przewozu towarów, jak również towary, których dotyczy Zlecenie.
 2. Na żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązany jest okazać polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz potwierdzenie uiszczenia należnych składek.
 3. Zleceniobiorca w trakcie wykonywania zlecenia obowiązany jest do posiadania niezbędnych do świadczenia usługi licencji, koncesji oraz zezwoleń wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa polskiego w zakresie transportu, w tym także transportu odpadów, jeśli dotyczy ich zlecenie.
 4. Zleceniobiorca oświadcza, że są mu znane przepisy Ustawy Regulującej Powszechną Płacę Minimalną (niem.: Mindestlohngesetz, skrót: MiLoG) z 11 sierpnia 2014 Dz. Ustaw I. S. 1348 (dalej „MiLoG”) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. oraz realizując niniejsze Zlecenie stosuje w wymaganym zakresie przepisy ustawy MiLoG oraz Rozporządzenia.
 5. W przypadku, gdy Zleceniobiorca zatrudni podwykonawców do wykonania zlecenia, Zleceniobiorca gwarantuje, że również jego podwykonawcy będą przestrzegać przepisów MiLoG i Rozporządzenia odpowiada za ich działania i zaniechania jak za własne.
 6. Zleceniobiorca zrekompensuje lub zwolni NICROMETAL S.A. ze wszelkiej odpowiedzialności związanej z roszczeniami osób trzecich, grzywnami lub karami nałożonymi przez władze publiczne z powodu nieprzestrzegania przez Zleceniobiorcę lub jego podwykonawców przepisów MiLoG.-realizując ww. zlecenie.

§ 4. [Obowiązki]

 1. Zleceniodawca jest zobowiązany do:
  1. współdziałania ze Zleceniobiorcą w zakresie realizacji Zlecenia oraz udostępniania w tym zakresie niezbędnych informacji,
  2. zapłaty w terminach określonych w Zleceniu wynagrodzenia za świadczone usługi.
 2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do:
  1. zapewnienia odpowiedniego do rodzaju towaru środka transportu, w pełni sprawnego pod względem technicznym i odpowiadającego warunkom w jakich powinny być przewożone towary, wyposażonego w odpowiednie elementy zabezpieczające przewożone towary,
  2. zapewnienia pozostawania w stałym kontakcie ze Zleceniodawcą,
  3. przekazywania informacji w zakresie aktualnego miejsca położenia środka transportu na każde żądanie Zleceniodawcy,
  4. stosowania się do wszelkich zaleceń Zleceniodawcy wynikających przede wszystkim ze specyfikacji przewożonego towaru,
  5. w razie wystąpienia wątpliwości co do ilości, jakości bądź rodzaju przyjmowanego do przewozu ładunku lub wystąpienia innych okoliczności mających istotne znaczenie dla realizacji Zlecenia, Zleceniobiorca obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zleceniodawcy i odnotowania odpowiedniej wzmianki na dokumencie towarzyszącym transportowanemu ładunkowi (list przewozowy, CMR, KPO lub KPOK albo inny).
  6. niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na terminowość i jakość realizowanego Zlecenia, w tym w miejscu załadunku, rozładunku lub dojazdu do któregokolwiek miejsca na trasie przewozu,
  7. stosowania się do wszelkich wymogów i wskazówek określonych przez Zleceniodawcę, w szczególności określonych w Zleceniu, a także zakazów i nakazów oraz wymagań dotyczących zachowania odpowiednich warunków przewożenia ładunku,
  8. przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa mających znaczenie dla Zlecenia, w tym dotyczących środka transportu realizującego Zlecenie przewozu, kierowcy realizującego Zlecenie, ładunku wskazanego w Zleceniu, w tym wszelkich przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa przewozu ładunku  i warunków przewozu ładunku, a także w razie takich wymogów, warunków przewozu odpadów.

§ 5. [Obowiązki oraz postępowanie w przypadku zlecenia transportu odpadów]

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz do przedłożenia Zleceniodawcy dokumentacji dotyczącej przemieszczanych odpadów, o której mowa poniżej.
 2. W przypadku transportu odpadów Zleceniobiorca oświadcza, że jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 992) jako podmiot uprawniony do: prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów. Wpis uprawnia Zleceniobiorcę do transportu odpadów wymienionych w ww. rejestrze na terenie całego kraju. O każdym przypadku zmiany powyższego wpisu do rejestru, a także o jego wycofaniu, Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę.
 3. W przypadku krajowego transportu odpadów Zleceniobiorca winien transportować odpady wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane Zleceniodawcy.
 4. Dokument wskazany w ust. 1 stanowi karta przekazania odpadów (KPO) bądź karta przekazania odpadów komunalnych (KPOK), generowana w systemie BDO.
 5. W przypadku transgranicznego transportu odpadów Zleceniobiorca każdorazowo przewozi z daną przesyłką dokument przewozowy zgodny z wymogami wynikającymi z art. 18 Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.
 6. W przypadku braku otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 4 lub ust. 5 powyżej od podmiotu, od którego następuje odbiór ładunku do transportu, Zleceniobiorca ma prawo do odmowy przyjęcia ładunku do czasu uzyskania odpowiednich dokumentów od podmiotu, od którego odpady przyjmowane są na załadunek.
 7. Zleceniobiorca w chwili załadunku odpadów weryfikuje zgodność odpadów z Umową i jest odpowiedzialny za prawidłowość przemieszczania odpadów w zgodzie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006.
 8. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać usługę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

§ 6. [Wynagrodzenie]

 1. Cena ustalona w momencie przyjęcia Zlecenia do realizacji jest ceną ostateczną i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Zlecenia.
 2. Po wykonaniu usługi Zleceniobiorca wystawi odpowiednią fakturę VAT i wraz z niezbędnymi dokumentami tj. kompletem oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację zlecenia (potwierdzonych pieczątką i podpisem przez odbiorcę: list przewozowy krajowy lub CMR oraz WZ lub specyfikację załadunku bądź odpowiednie KPO lub KPOK lub inne dokumenty towarzyszące ładunkowi) i przekaże Zleceniodawcy elektronicznie na adres mailowy faktury.nicrometal@grupanicro.com lub pocztą tradycyjną na adres wskazany w § 1 ust. 1 OWW w ciągu 7 dni od daty zrealizowania transportu.
 3. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury za usługę transportową, na której to fakturze należy podać numer zlecenia, którego ona dotyczy, kwotę frachtu w PLN albo – jeśli została ona ustalona w EUR – kwotę netto w EUR + kwotę VAT przeliczoną na PLN wg kursu NBP z dnia poprzedzającego rozładunek. Błędnie wystawiona faktura zostanie odesłana Zleceniobiorcy bez księgowania, co będzie skutkowało wydłużeniem terminu płatności o kolejne 30 dni.
 4. Formą płatności jest przelew na rachunek bankowy Zleceniobiorcy podany na fakturze VAT przez Zleceniobiorcę.
 5. Za dzień dokonania płatności wynagrodzenia za realizację Zlecenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy kwotą tego wynagrodzenia przypadającą do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy.
 6. Termin płatności liczony jest od dnia otrzymania faktury wraz z wymaganymi oryginałami dokumentów w sposób określony w ust. 2 powyżej. Brak wyżej wymienionych dokumentów skutkuje wstrzymaniem płatności do momentu uzupełnienia dokumentacji. Graniczną datą dostarczenia potwierdzonych dokumentów dostawy wraz z fakturą (za poprzedni miesiąc) jest 10 dzień miesiąca następującego po miesiącu wykonywania zlecenia.
 7. Zleceniodawca jest uprawniony do potrącania przysługujących mu na podstawie zapisów odrębnej umowy przewozu kar umownych lub też innych należności, w tym odszkodowań, z wynagrodzeniem należnym Zleceniobiorcy z tytułu realizacji Zlecenia.
 8. Należność Zleceniobiorcy będzie płatna przelewem na wskazany w fakturze rachunek Zleceniobiorcy, ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT. W przypadku wskazania innego rachunku bankowego, Zleceniodawca ma prawo wstrzymania się z dokonaniem zapłaty, a Zleceniobiorcy z tego tytułu nie będą należały się odsetki ustawowe.
 9. Zleceniodawca będzie dokonywał zapłaty w drodze tzw. płatności dzielonej (tzw. split-payment).

§ 7. [Odpowiedzialność, kary umowne]

 1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia, jak również powstałe w związku z tym szkody na zasadach ogólnych określonych w obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zleceniodawca za nieterminowe podstawienie samochodu pod załadunek może obciążyć Zleceniobiorcę, za każdy dzień zwłoki kwotą 100 EUR (transport międzynarodowy) lub 100 PLN (transport krajowy). Za niepodjęcie ładunku kwota obciążenia równa będzie ustalonej w zleceniu stawce frachtowej.
 3. W przypadku jakichkolwiek problemów, niezgodności lub zagrożenia niedotrzymania któregokolwiek z warunków zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania o tym fakcie Zleceniodawcy. Brak informacji o opóźnieniu lub uszkodzeniu czy rozbieżnościach towaru może skutkować redukcją stawki frachtu o 25%.
 4. Zleceniobiorca jest zobowiązany poinformować Zleceniodawcę o wszelkich zmianach środka transportu niezwłocznie, jednak nie później niż w momencie dokonania tej zmiany. W przypadku niepoinformowania Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia kary umownej w wysokości:
  1. 100 PLN – w przypadku transportu krajowego,
  2. 100 EUR – w przypadku transportu międzynarodowego.
 5. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają dochodzenia przez Zleceniodawcę roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 8. [Ochrona danych osobowych]

 1. W związku z realizacją Zlecenia Strony zgodnie oświadczają, że każda z nich w zakresie wynikającym z prowadzonej przez nie działalności jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w tym również w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących drugą Stronę oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot, jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie Zlecenia.
 2. Każda ze Stron oświadcza, że spełnia wymagania RODO i posiada odpowiednie procedury dające gwarancję prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z RODO.
 3. Każda ze stron zobowiązuje się we własnym zakresie do pełnej ochrony danych zgodnie z wymaganiami RODO.
 4. Strony informują, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust.1 lit. b) RODO – spełnienie wymogów kontraktowych, tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania Zlecenia,
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – spełnienie wymogów ustawowych, tj. konieczność wypełnienia przez Strony obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,
  3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Stron.
 5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Strony mogą przekazywać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Stron. np. na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom usług IT, audytorom, doradcom oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. sądom lub organom ścigania – tylko, gdy wystąpią z żądaniem uzyskania danych osobowych i wskażą podstawę prawną swego żądania.
 6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej  w rozumieniu RODO.
 7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Zlecenie zostanie wykonane, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od Strony, która jest administratorem danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te będą realizowane przez Stronę, która jest administratorem w granicach obowiązujących przepisów prawa.
 9. Osobom, o których mowa w ust. 1 w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ze względu na miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, było wymagane do zawarcia niniejszej Umowy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem Strony, która dane osobowe tej osoby udostępniła, niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.
 11. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 żadna ze Stron nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 12. W przypadku udostępnienia przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z wykonaniem niniejszego Porozumienia, danych osobowych osób związanych z tą Stroną w szczególności pracowników, pełnomocników, członków zarządu, dyrektorów, kontrahentów, a także innych osób nie zawierających Zlecenia, Strona, która dane udostępniła zobowiązana jest w imieniu Strony, do której dane udostępniono, poinformować te osoby:
  1. o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych danej Stronie,
  2. o tym, że Strona, której dane udostępniono jest administratorem ich danych osobowych, oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
  3. o treści niniejszego paragrafu.

§ 9. [Cesja]

Zleceniobiorca nie jest uprawniony do przeniesienia (cesji) jakichkolwiek jego wierzytelności wobec Zleceniodawcy wynikających ze Zlecenia przewozu, w tym do zbywania wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia lub jego części osobom trzecim.

§ 10. [Poufność]

 1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści Informacji Poufnych, w szczególności do nieudostępniania ich osobom trzecim.
 2. Dla celów OWW „Informacje Poufne” oznaczają:
  1. Zlecenie oraz wskazane w nim warunki, prawa i obowiązki Stron,
  2. wszelkie informacje lub dane dotyczące stosowanych cen, spraw, planów, kontrahentów, pracowników, działalności gospodarczej lub przedsięwzięć Strony, przekazywane drugiej Stronie ustnie, na piśmie lub w inny sposób w związku z realizacją postanowień Zlecenia,
  3. wszelkie informacje, rozmowy lub rokowania prowadzone pomiędzy przedstawicielami Stron w związku z zawarciem i realizacją postanowień Zlecenia,
  4. wszelkie wiadomości lub informacje stanowiące tajemnicę służbową lub tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w tym informacje o zawarciu i realizacji Zlecenia,
 3. Strony zobowiązują się, że w żaden sposób nie będą wykorzystywać Informacji Poufnych, uzyskanych w związku z wykonywaniem Zlecenia do celów innych niż związanych bezpośrednio z realizacją jego postanowień.
 4. Strony zobowiązują się nie udostępniać Informacji Poufnych osobom trzecim, za wyjątkiem:
  1. członków kadry zarządzającej Stron,
  2. pracowników Stron i innych osób związanych w jakikolwiek sposób z wykonywaniem postanowień Zlecenia.
 5. Strony zobowiązują się do zapoznania osób wymienionych w ust. 4 z obowiązującymi zasadami poufności i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie zasad poufności przez te osoby. W przypadku przekazania tym osobom Informacji Poufnych Strony ponoszą odpowiedzialność za działanie tych osób jak za własne.
 6. Poufność nie obejmuje informacji:
  1. udostępnionych publicznie, przez Stronę, której dotyczą,
  2. których ujawnienia wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Informacje Poufne mogą być ujawnione osobom trzecim, zobowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej, zaangażowanym w przygotowanie i realizację Zlecenia.

§ 11. [Postanowienia końcowe]

 1. W przypadku, gdy pomiędzy stronami, w związku z realizacją umów transportowych (przewozu) oraz jednorazowych zleceń transportowych, powstaną spory jakiegokolwiek rodzaju, sądem wyłącznie właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy, a spory będą rozstrzygane w oparciu o polskie prawo.
 2. Niniejsze OWW obowiązują od dnia 01.12.2021r.

Skontaktuj się z nami - jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Masz pytania dotyczące naszych usług lub potrzebujesz indywidualnej konsultacji? Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.