Ogólne warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU ZŁOMU ORAZ ZAGOSPODAROWANIA POZOSTAŁYCH ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Nicrometal S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Starotoruńskiej 5, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420869, NIP 9562054187, REGON 871562746 zwana w dalszej części „Wykonawca” ustala na podstawie art. 384 kodeksu cywilnego „Ogólne warunki zakupu złomu oraz zagospodarowania pozostałych odpadów przemysłowych”, zwane dalej „Warunkami”, w następującym brzmieniu:

Poniżej zawarte Ogólne Warunki stanowią integralną część zawieranych z naszymi Dostawcami umów. Postanowienia, porozumienia czy uzgodnienia odbiegające lub uzupełniające od tych warunków stanowią ważną część umowy wyłącznie w przypadku ich sporządzenia w formie pisemnej.  Przy wykładni pojęć zawartych w niniejszych warunkach uzupełniająco znajdą zastosowanie w razie wątpliwości obowiązujące warunki INCOTERMS 2010.

§ 1

Ilekroć w niniejszych Warunkach występują wymienione poniżej pojęcia należy przez to rozumieć:

 1. Warunki Ogólne –  warunki zakupu złomu oraz odbioru i zagospodarowania pozostałych odpadów przemysłowych.
 2. Złom:
  • Złom wsadowy – złom przygotowany; o postaci, wymiarach, masie składzie chemicznym i dopuszczalnych zanieczyszczeniach, umożliwiających ekonomiczne oraz bezpieczne jego wykorzystanie jako wsadu w piecach służących do wytapiania stali, żeliwa, metali nieżelaznych, surówki i żelazostopów;
  • Złom niewsadowy – złom wymagający przed wykorzystaniem u użytkownika przerobu mechanicznego lub ręcznego w celu uzyskania potrzebnych wymiarów, postaci i masy oraz usunięcia zanieczyszczeń metalicznych i niemetalicznych do granic dopuszczalnych polską normą złomu stalowego PN-85/H-15000.
 3. Pozostałe odpady przemysłowe – odpady nie będące złomem metalowym zakwalifikowane zgodnie z katalogiem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju. Odpadami przemysłowymi nie są, zgodnie z w/w katalogiem, odpady z grupy 20.
 4. Dostawca/Sprzedający – podmiot, w tym także przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 kodeksu cywilnego składający ofertę zawarcia umowy lub, do którego Zamawiający/Kupujący kieruje zapytanie ofertowe lub zamówienie, albo z którym zawiera umowę, której przedmiotem jest złom lub/i pozostałe odpady przemysłowe
 5. Odbiorca/Zamawiający – podmiot na rzecz którego dostarczany jest złom lub pozostałe odpady przemysłowe objęte zamówieniem złożonym Dostawcy przez Zamawiającego.

§ 2

Wszelkie postanowienia przedmiotowych Warunków znajdują zastosowanie do wszystkich umów zakupu złomu jak i zagospodarowania pozostałych odpadów przemysłowych, w tym również do czynności poprzedzających zawarcie tego typu umowy, w których Zamawiający występuje po stronie kupującego lub pośrednika, chyba że strony umowy w sposób wyraźny postanowiły wyłączyć część lub całość niniejszych Warunków. Wyłączenie, o którym mowa, pod rygorem nieważności musi zostać dokonane w formie pisemnej.

§ 3

Jeżeli nie uwzględniono inaczej, stosuje się Warunki w każdorazowo obowiązującej wersji.

§ 4

Jeżeli Zamawiający i Dostawca na piśmie nie postanowili inaczej, wyłączone jest stosowanie wszelkich wzorców umownych Dostawcy. Wzorców umów Dostawcy nie stosuje się również wówczas, gdy Zamawiający nie zgłosił wobec ich wyłączenia wyraźnej akceptacji. Przyjęcie lub odbiór towarów przez Zamawiającego bez wyraźnego zastrzeżenia lub dokonanie przez Zamawiającego płatności za zakupiony złom bez sprzeciwu, w żadnym razie nie oznacza akceptacji wzorców umownych Dostawcy.

§ 5

Do włączenia do umowy zakupu złomu oraz zagospodarowania pozostałych odpadów przemysłowych jakiegokolwiek wzorca umowy Dostawcy lub uznawania jego obowiązywania, choćby w części, przedstawiciele (w tym pracownicy) Zamawiającego nie mają umocowania, chyba, że co innego wyraźnie wynika z okazanego przez nich pełnomocnictwa.

§ 6

W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią postanowień zamówienia złożonego przez Zamawiającego na piśmie, a treścią Warunków, pierwszeństwo mają postanowienia zamówienia.

§ 7

Strony umowy w drodze negocjacji ustalają wszelkie istotne jej warunki. Po uzgodnieniu tych warunków Zamawiający prześle Dostawcy pocztą, przy użyciu poczty elektronicznej, lub faksu zamówienie na zakup złomu lub zagospodarowanie pozostałych odpadów przemysłowych, obejmujące warunki umowy uzgodnione podczas negocjacji stron. Brak niezwłocznego pisemnego sprzeciwu ze strony Dostawcy oznaczać będzie akceptację uzgodnionych warunków, przesłanych Dostawcy w formie zamówienia. Za akceptację uzgodnionych warunków potwierdzonych przesłaniem zamówienia poczytywane będzie również rozpoczęcie realizacji dostaw przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego, lub odbiorów dokonywanych przez Zamawiającego od Dostawcy.

§ 8

W przypadku braku wyraźnych odmiennych postanowień w zamówieniu, ustalona przez strony cena zakupu złomu jak i koszt zagospodarowania pozostałych odpadów przemysłowych obejmuje transport do miejsca dostawy wskazanego w zamówieniu.

§ 9

Ostateczna waga i klasa jakościowa dostarczonego przez Dostawcę złomu zostanie ustalona w oparciu o wagę i klasę wskazaną przez Zamawiającego. Za właściwą klasyfikację oraz segregację pozostałych odpadów przemysłowych odpowiedzialny jest Dostawca.

§ 10

Ocena złomu na okoliczność jego wadliwości lub niespełnienia wymogów jakościowych następuje nie wcześniej niż po rozładowaniu złomu u Odbiorcy. Ocena prawidłowej segregacji oraz klasyfikacji pozostałych odpadów przemysłowych zgodnie z katalogiem odpadów będzie następowała już w trakcie rozładunku, ale nie później niż po rozładowaniu odpadów z pojazdu transportującego.

§ 11

 1. W przypadku wadliwości odebranego złomu lub jego niezgodności z umową lub zamówieniem, Dostawca naprawi szkodę poniesioną przez Zamawiającego lub Odbiorcę w pełnej wysokości, w tym również w wysokości utraconych korzyści oraz naliczonych przez Zamawiającego kar umownych.
 2. W przypadku stwierdzenia przy rozładunku odpadów z pojazdu, że przeznaczono do zagospodarowania odpady inne, niż wskazane w treści umowy lub zamówienia, Zamawiający może odmówić rozładunku pojazdu, a jeśli rozładunek ten już nastąpił, wzywa Dostawcę do odebrania odpadów z miejsca ich rozładunku lub o wyrażenie zgody na przyjęcie tych odpadów pod innym, właściwym kodem (o ile jest to możliwe z uwagi na obowiązujące decyzje administracyjne) według wskazanej przez Zamawiającego ceny. Dostawca jest w takim przypadku nadto zobowiązany do poniesienia wszelkich ewentualnych dalszych kosztów (w tym w szczególności, ale nie tylko, kar umownych, administracyjnych lub grzywien oraz kosztów postępowania sądowego lub administracyjnego) związanych z przekazaniem odpadów niezgodnych z treścią umowy lub zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Dostawca nie odbierze odpadu z miejsca ich rozładunku ani nie zgodzi się na przyjęcie tych odpadów przez Zamawiającego pod innym kodem z zastosowaniem w związku z tym odpowiedniej opłaty (lub będzie to niemożliwe z uwagi na obowiązujące decyzje administracyjne), Zamawiający dokona zagospodarowania odpadu zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi lub przekaże odpad do zagospodarowania podmiotowi posiadającemu takie decyzje administracyjne, na koszt i ryzyko Dostawcy.

§ 12

Zakres odpowiedzialności Dostawcy obejmuje również koszty naprawy lub wymiany mienia (w tym urządzeń) Zamawiającego lub Odbiorcy, uszkodzonych na skutek wadliwości lub niezgodności z umową lub zamówieniem dotyczących złomu oraz pozostałych odpadów przemysłowych dostarczonych przez Dostawcę.

§ 13

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Dostawcy nie może wygasnąć wcześniej niż odpowiedzialność z tego tytułu jaką Zamawiający ponosi względem Odbiorcy.

§ 14

Zakres odpowiedzialności Dostawcy obejmuje również odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Dalszemu Odbiorcy lub Zamawiającemu przez Dostawcę lub jego podwykonawcę (w tym przewoźnika) choćby pośrednio związane z realizacją niniejszej umowy. W przypadku obciążenia Zamawiającego przez Dalszego Odbiorcę jakimikolwiek kosztami związanymi ze szkodami spowodowanymi przez Dostawcę lub jego podwykonawców (w tym przewoźników), Dostawca zwróci Zamawiającemu całość poniesionych przez niego Kosztów (w tym naliczonych odszkodowań, kar umownych itd.).

§ 15

W razie wystąpienia wad takich jak m.in. niezgodność z zadeklarowaną klasą czy występowanie zanieczyszczeń w zakupionym złomie bądź przyjętym pozostałym odpadzie przemysłowym, Zamawiający może wedle swojego uznania zażądać stosownej zmiany ceny, dostarczenia w miejsce wadliwego złomu partii wolnej od wad, zwrotu do Dostawcy przyjętych pozostałych odpadów przemysłowych niezgodnych z umową lub zamówieniem.

§ 16

Wysyłka złomu nieobjętego zamówieniem, odbywa się na ryzyko Dostawcy i może być nie przyjęta przez Zamawiającego lub przyjęta na warunkach ustalonych jednostronnie przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia błędnej klasyfikacji pozostałych odpadów przemysłowych przez Dostawcę przed wysyłką lub ich nieprawidłowego przygotowania do transportu, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy ich odbioru.

§ 17

W przypadku gdy złom bądź pozostały odpad przemysłowy dostarczany przez Dostawcę nie będzie spełniał warunków jakościowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego wstrzymania realizacji umowy lub odstąpienia od umowy w całości albo w części – oświadczenie o wstrzymaniu lub odstąpieniu może zostać doręczone Dostawcy w dowolnej formie, w tym faksem lub pocztą elektroniczną. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z rzeczonego uprawnienia, Dostawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu wstrzymania lub odstąpienia przez Zamawiającego od umowy.

§ 18

 1. Przyjęciu przez Zamawiającego podlegają wyłącznie te odpady i złom, które były dotychczas magazynowane przez dotychczasowych posiadaczy przez okres nie dłuższy niż:
  • 1 miesiąc w przypadku odpadów niebezpiecznych
  • 3 miesiące w przypadku odpadów palnych i innych niż niebezpieczne,
 2. Odbiorca lub Zamawiający zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia odpadów lub złomu, jeśli jakiekolwiek okoliczności wskazują na to, że złom lub odpady mogły być magazynowane dotychczas przez okres dłuższy niż wskazany w ust. 1, chyba że Zamawiający lub Dostawca wyrażą zgodę, pod rygorem nieważności, na przyjęcie odpadów lub złomu magazynowanych przez dłuższy okres czasu. Do okresu tego wlicza się wszystkich dotychczasowych posiadaczy danej partii odpadów lub złomu
 3. Zawarcie umowy, przyjęcie zamówienia, jest równoznaczne z deklaracją, określonego w ust.1 okresu magazynowania danej partii odpadów przez Dostawcę i poprzedzających go posiadaczy odpadów. W przypadku odpadów niebezpiecznych kluczowe znaczenie będą miały informacje zawarte na etykiecie
 4. W przypadku odpadów niebezpiecznych, stosuje się oznakowanie zgodnie z § 9 Rozporządzeniem Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów z dn. 11 września 2020 (Dz.U. 2020r poz.1742) zwane ‘etykietąWzór etykiety określony jest w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4.
 5. Dostawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, jakie mogą wynikać z wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do okresu dotychczasowego magazynowania odpadów lub złomu, w tym w szczególności, ale nie tylko, kary umowne, administracyjne kary pieniężne, grzywny, szkody lub utracone korzyści.

§ 19

 1. Po zgodnej z umową dostawie, Dostawca winien dostarczać pisemny rachunek (fakturę). Faktura (rachunek) musi być zgodna z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Przed każdą dostawą złomu lub odpadów, Dostawca zobowiązany  jest wcześniej przygotować elektroniczne karty przekazania odpadów w systemie BDO. W kartach należy zawrzeć wszelkie wymagane informację, w tym, w przypadku braku możliwości zważenia odpadu – wagę szacunkową. Wygenerowane potwierdzenie wystawienia kart winno być przekazane kierowcy jako dokument upoważniający go do rozpoczęcia transportu. Zamawiający po przejęciu zobligowany jest poprzez system BDO wskazać prawidłową wagę i oraz kod odpadu.
 3. Przy przedterminowych dostawach, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zapłaty rachunku do momentu, w którym zapłata miałaby w myśl umowy, przy zgodnej z ustalonym terminem dostawie, nastąpić.

§ 20

W przypadku gdy pomiędzy stronami, w związku z realizacją umowy lub zamówienia powstaną spory jakiegokolwiek rodzaju, sądem wyłącznie właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego, a spory rozstrzygane będą w oparciu o polskie prawo.

§ 21

Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 01.01.2021.

Skontaktuj się z nami - jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Masz pytania dotyczące naszych usług lub potrzebujesz indywidualnej konsultacji? Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.