Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022

I. Wprowadzenie do Informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022 R.

Nicrometal S.A. jest to spółka działająca w grupie Spółek oferujących kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami wytwarzanymi podczas procesów produkcji.

Szczególnym obszarem działania jest współpraca z przemysłem lotniczym, stoczniowym i zbrojeniowym.

Spółka jest jednym z największych kontrahentów Agencji Mienia Wojskowego. Spółka Nicrometal S.A. działając w tym obszarze posiada wszystkie niezbędne pozwolenia w tym zakresie.

Spółka Nicrometal S.A. skupia się w swojej działalności na zamykaniu procesów recyklingu złomu począwszy od audytów poprzez opracowywanie procedur i dokumentacji, aż po odbiór odpadów i ich odzysk.

Dążąc do optymalizacji procesów recyklingu kolejnych typów odpadów przemysłowych w ramach działalności własnej oraz firm należących do Grupy Nicrometal: Nicrometal S.A., Nicro- Plast Sp. z o.o., MRJ Metal Recycling Sp. z o.o. Spółka wyznacza nowe pola aktywności w tym obszarze.

NICROMETAL S.A. ma świadomość, że opłacanie podatków należy do jej obowiązków, stanowi wypełnienie roli, jaką nakłada na nią ustawodawca i przyczynia się do socjalnego, ekonomicznego i społecznego funkcjonowania państwa.

Zasady podatkowe i wytyczne regulujące zarządzanie sprawami podatkowymi Spółki są w pełni zgodne z szeroko rozumianymi praktykami handlowymi, reputacją i praktykami biznesowymi.
Wyżej wspomniane zasady składają się z następujących elementów:

 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów podatkowych, zasad, przepisów i wymogów dotyczących ujawniania informacji, gdziekolwiek prowadzona jest działalność;
 • Płacenie odpowiedniej kwoty podatku, we właściwym czasie i we właściwym miejscu na całym świecie;
 • Zarządzanie kwestiami podatkowymi w taki sposób żeby zabezpieczyć reputację, markę, społeczną odpowiedzialność biznesu, jednocześnie chroniąc i zwiększając wartość dla akcjonariuszy;
 • Przejrzystość i transparentność w działaniach w stosunku do organów podatkowych oraz opieranie działalności na koncepcjach uczciwości, współpracy i wzajemnego zaufania;
 • Korzystanie z zachęt i ulg podatkowych tylko zgodnie z przeznaczeniem;
 • Podejmowanie wyłącznie decyzji podatkowych, które są zgodne z prawdziwymi przesłankami handlowymi i celami Spółki.

II. Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022 w Nicrometal S.A. – zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy o CIT

Zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”), NICROMETAL S.A. prezentuje Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, który rozpoczął się 1 stycznia 2022 roku i zakończył się 31 grudnia 2022 roku.

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. NICROMETAL S.A.:

a) Opis podejścia podatnika do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

W NICROMETAL S.A. funkcjonuje szereg instrukcji i procedur wewnętrznych dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych, w tym w szczególności, m.in.:

 • Procedura należytej staranności w podatku od towarów i usług,
 • Procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazania informacji o Schematach Podatkowych przez Nicrometal Spółka Akcyjna
 • Procedura w zakresie zasad poboru podatku u źródła oraz zachowania należytej staranności przy weryfikacji kontrahentów Nicrometal Spółka Akcyjna

Istniejące procedury i instrukcje, których celem jest właściwa realizacja obowiązków podatkowych odnoszą się zarówno do ogólnych kwestii podatkowych jak i do konkretnych obszarów podatkowych.
W realizacji funkcji podatkowej Spółki Nicrometal S.A. aktywnie uczestniczy zarówno zarząd Spółki jak i odpowiedni pracownicy.

b) Opis podejścia do dobrowolnych form współpracy z organami KAS.

W roku podatkowym 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. NICROMETAL S.A. nie stosował żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarł umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 ustawy ordynacja podatkowa.

c) Opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium RP wraz z informacją o przekazanych schematach podatkowych (MDR),

Spółka NICROMETAL S.A. podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu właściwego określenia oraz terminowej realizacji obowiązków podatkowych, a w szczególności:

 • płaci miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • składa w miesięcznych okresach plik JPK_VAT oraz reguluje zobowiązanie podatkowe z tego tytułu,
 • weryfikuje płatności na rzecz nierezydentów pod kątem ewentualnego podatku u źródła lub innych obowiązków podatkowych. W przypadku powstania obowiązku podatkowego uiszcza pobrany podatek w terminie i na konto właściwego urzędu skarbowego,
 • we właściwych terminach wpłaca podatki lokalne,
 • pełni funkcję płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w ustawowych terminach przesyła informacje i deklaracje do organów podatkowych,
 • sporządza lokalną dokumentację podatkową,
 • monitoruje występowanie schematów podatkowych i jeśli wystąpi taki obowiązek, raportuje transakcje na odpowiednich formularzach.

Ponadto Spółka informuje, że w roku podatkowym 2022 nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach podatkowych, o której mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji Podatkowej, z uwagi na brak istnienia schematów podatkowych, co do których zaistniałby taki wymóg.

d) Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości. (dotyczy również transakcji z podmiotami niebędącymi rezydentami).

W 2022 r. Spółka przeprowadziła następujące transakcje, których wartość przekracza 5% sumy
bilansowej aktywów w rozumieniu ww. przepisów:

 • Zakup złomu (odpady stalowe nierdzewne, aluminiowe itp.)

e) Planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych.

Spółka NICROMETAL S.A. nie podjęła i nie planowała podjąć żadnych działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

f) Informacja o złożonych przez Nicrometal S.A. wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej:

W roku podatkowym 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. NICROMETAL S.A. złożyła 1 wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej z zakresu ustawy o podatku akcyzowym.

Spółka ponadto, nie złożyła żadnego wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej.

g) Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych NICROMETAL S.A. na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej:

W roku podatkowym 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. NICROMETAL S.A. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Skontaktuj się z nami - jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Masz pytania dotyczące naszych usług lub potrzebujesz indywidualnej konsultacji? Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.